Warriors Two (1978) « Zan xian sheng yu zhao qian Hua »