SHAOLIN CONTRE NINJA (1978) « Zhong hua zhang fu »